دختر چهار و نیم ساله و اجرای ترانه حامد همایون
۰۰:۴۱