توی ژاپن از بس مردمش کار میکنن از کار زیاد میمیرن.
۰۱:۳۱