چیزی که گٍله داره عوض نداره???????? به روایت تصویر????
۰۰:۰۴