دروازبانی نوستالژیک و جسور به نام "رنه هیگویتا " و ضربه دم عقربک معروفش
۰۱:۴۹