آزاد ارمکی: شعارهای هر دو جریان حاضر در انتخابات پوپولیستی بود
۰۱:۴۰