رهبرانقلاب،٣روز بعد از فوت امام:چندین بار به امام عرض کردم: دعای بزرگ من در پیشگاه خدا این است که قبل از شما بمیرم!
۰۰:۱۹