حمله قلبی گوینده خبر رادیو گلستان حین اجرای زنده
۰۰:۵۰