گربه اي كه نميدونم چه خبطي كرده صاحبش انداخته از خونه بيرون دم در چه غلطکردمی راه انداخته
۰۰:۴۰