قسمتی از قدرت وانت نیسان آبی ؛ حرکت عجیب راننده وانت
۰۰:۲۲