قاسم افشار: به دلیل شباهت صدایم به ابی ممنوع الکار بودم
۲۳:۰۹