یک سرباز عراقی که حتی نمیتواند سوار ماشین دوشکا شود
۰۰:۳۵