دانستنی های عجیب-چرا ما ایرانی ها اعصاب نداریم؟
۰۷:۴۵