دوربین ناسا تمام مشخصات جزئیات آتش راکت را نشان می‌دهد
۰۳:۰۰