نظر مربی ایرانی تیم آمریکا، شاهین نصیری نیا در مورد کیانوش رستمی
۰۰:۳۱