مردم در اعتراض به کودتا در ترکیه در میدان تقسیم گرد هم آمده اند
۰۰:۱۶