بر اساس دستور کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و عطف به ماده 21 قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه ایی، صفحه مورد نظر حذف شد.